2017 DMEK Surgical Skills Training Course

Cornea Surgery Interest Group 3rd Meeting

thai flag icon Thai Version

เรียน จักษุแพทย์และพยาบาลผู้สนใจ

CSI ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา รพ. รามาธิบดี และ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดประชุมครั้งที่ 3 เรื่อง “DMEK Training Course” 30-31 สค 60 ณ รพ.รามาธิบดี โดยในครั้งนี้จะมีการจัด program สำหรับ scrub nurse ร่วมด้วยในวันที่ 30 สค 60 และในส่วนของ Wet lab จำกัดจำนวน 20ที่ (เฉพาะแพทย์ไทย)

ผู้ที่สนใจทำ wet lab จะต้องลงทะเบียนและชำระเงินในส่วนการบรรยายและทำแบบสอบถามในส่วนของ Wet lab ก่อน (ยังไม่ต้องชำระค่า wet lab) กรรมการจะทำการคัดเลือกแล้วทางผู้จัดงานจะแจ้งท่านอีกครั้งว่าท่านได้เข้าร่วม Wet lab หรือไม่ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 31 กค 60 จึงชำระเงินค่า wet lab

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.imcpcthailand.com/dmek2017

ติดต่อสอบถามที่ 02-2010283