Cornea Surgery Interest Group


ปัจจุบัน จักษุวิทยาได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกสาขาเฉพาะ สำหรับสาขากระจกตา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการวินิจฉัยด้วยเครื่องมือใหม่ ๆ การรักษาด้วยยา การผ่าตัด อีกทั้งการรักษา ด้วยแสงเลเซอร์ แสงอัลตร้าไวโอเลต Implant ชนิดต่างๆ และการใช้ Stem cell เป็นต้น การที่จักษุแพทย์จะติดตามให้ทันกับวิทยาการต่าง ๆ แม้จะจำเป็น แต่ก็คงไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในรายละเอียด

จักษุแพทย์ผู้สนใจการผ่าตัดกระจกตา ได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่ม Cornea Surgery Interest Group (C.S.I.) ขึ้น โดยได้มีการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของกลุ่มจักษุแพทย์ผู้สนใจการผ่าตัดกระจกตา เพื่อช่วยกันติดตามวิทยาการ แบ่งปันวิชาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผ่าตัดกระจกตาในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

กลุ่ม C.S.I. มีโครงการที่จะช่วยกันเผยแพร่วิชาการ ทั้งในรูปแบบของการจัดประชุม การเปิด Online Discussion Group ใน website การจัดแพทย์ช่วยสอนการผ่าตัด และการร่วมจัดทำ Guideline ต่าง ๆ เป็นต้น

เป้าหมายแรก คือ การช่วยกันยกระดับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในกลุ่มจักษุแพทย์ไทย

แม้ว่าปัจจุบัน Penetrating Keratoplasty (PK) ยังถือเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ให้ผลการรักษาที่ดี แต่กระนั้นก็ยังมีปัญหาที่พบบ่อยทั้งในเรื่องของระยะเวลาการพักฟื้นที่นานกว่า ความอ่อนแอของแผลผ่าตัด ปัญหาจากไหมที่เย็บแผล สายตาเอียงหลังผ่าตัด อีกทั้งปัญหาของการปฏิเสธเนื้อเยื่อ (Graft rejection) เป็นต้น

ในกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาวิธีผ่าตัดใหม่ๆขึ้น ที่สำคัญคือ Selective Lamellar Keratoplasty (LK) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะชั้นที่มีพยาธิสภาพแทนที่จะเปลี่ยนทุกๆชั้นของกระจกตาแบบใน PK ทำให้การพักฟื้นหลังผ่าตัดเร็วขึ้น ลดข้อแทรกซ้อนต่างๆให้น้อยลง อีกทั้งลดอุบัติการณ์ของการเกิดปัญหาปฏิเสธเนื้อเยื่ออีกด้วย จักษุแพทย์กระจกตาทั่วโลกจึงนิยมหันมาเลือกผ่าตัดแบบ LK เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ DSEK, DALK และ DMEK ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีการผ่าตัด LK เฉลี่ยประมาณ 30-50% ของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาทั้งหมด

ในประเทศไทยการผ่าตัด LK ยังไม่แพร่หลายนัก ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะปัจจัยในเรื่องของการขาดแคลนเครื่องมือ และการขาดแคลนกระจกตา ทำให้จักษุแพทย์ไทยขาดโอกาสที่จะมีประสบการณ์การผ่าตัดวิธีใหม่เหล่านี้ และในที่สุดก็ขาดความสนใจหรือไม่คิดจะเริ่มการทำผ่าตัดวิธี LK ไปโดยปริยาย ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์ก็ขาดโอกาสรับการผ่าตัดโดยวิธี LK ไปด้วย

กิจกรรมแรกของกลุ่ม C.S.I. คือการจัด DSEK Skills Transfer Course ขึ้น โดยจะมีทั้งการบรรยาย การผ่าตัดสาธิต การสอนผ่าตัดจำลองและการควบคุมผ่าตัดจริง โดยวิทยากรจาก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสถาบันจักษุในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วน กล่าวคือ มูลนิธิอุทัยรัตนิน, Visionaries International, โครงการก่อตั้งสถาบันจักษุแห่งชาติ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, มูลนิธิ พอ.สว. และ บริษัทต่าง ๆ ทาง C.S.I. ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาและความคิดช่วยกันทำให้ C.S.I. ได้เกิดขึ้นมา อีกทั้งขอบคุณจักษุแพทย์ทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกและหวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเสนอแนะความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นให้แก่กลุ่มเพื่อให้ C.S.I. ก้าวต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย

 

พญ. กัลยาณี โรจนาภรณ์

ประธานกลุ่ม Cornea Surgery Interest Group

16 มีนาคม 2558